El programa e-for-Own

  • Una col·lecció de recursos educatius adreçats a propietaris i propietàries forestals i estudiants del sector, per tal de què puguin ampliar els seus coneixements al llarg de la vida.
  • Un conjunt d’eines innovadores adreçades al professorat.
  • Un projecte de col·laboració que permet actualitzar i modernitzar els enfocaments tècnics i pedagògics, i reforçar una visió i una cultura forestal comuna.

Per a què?

  • Per a que els propietaris i les propietàries forestals, que són la pedra angular de la sostenibilitat dels boscos, comptin amb eines d’(in)formació simples, atractives i modernes, tenint en compte que els perfils i les pràctiques estan evolucionant.
  • Per a que els i les estudiants com a futurs professionals del sector, tinguin un major interès a entendre i a apropiar-se de les expectatives, les pràctiques i la visió d’aquests propietaris i propietàries.
  • Per a que el professorat del sector pugui professionalitzar el seu enfocament pedagògic i les seves competències a través d’aquests tipus d’eines, en pugui fer ús en les seves activitats formatives presencials i també compartir els seus coneixements i enfocaments.

Recursos educatius

Recurs Ús Nivell
Apreciar el potencial de producció del meu bosc
Situar el meu bosc en el context nacional     I- Belgique A
Els meus objectius de gestió II A
Evaluar la viabilitat financera de la gestió del meu bosc II A
La multifuncionalitat forestal II B
Amb qui contactar per aconsellar-se i gestionar les forests?     I- Catalogne B
Amb qui contactar?     I- Belgique A
Reconeixement d'espècies forestals II B
Reconeixement d'espècies forestals - Coníferes II B
Reconeixement d'espècies forestals - Planifolis, en concret les de la família de les Fagàcies II B
Com viu un arbre? Funcionament general dels arbres i les plantes (1) II B
Com viu un arbre? Funcionament general dels arbres i les plantes (2) II B
Les necessitats dels arbres i la seva valoració II B
Sòls i espècies associades a la regió mediterrània II B
Anàlisi de la qualitat de les estacions forestals II C
Preveure les estaciones forestals: Com escollir una espècies adaptada al meu bosc? II A
Bosc baix. Estudi i gestió planificada II B
Le barreja de bosc de llavor i bosc de rebrot. Diagnòstic i gestions planificades II B
El bosc coetani. Diagnòstic i gestions planificades II B
El bosc irregular. Diagnòstic i gestions planificades II B
Principals tipus de massa i silvicultura associada II B
Descriure i dictaminar la massa; realitzar inventaris II C
Tècniques d'inventari forestal per mostreis aleatori sistemàtic II C
Vendre o comprar un bosc     I- Belgique A
Mantenir el meu bosc
Execució d’una aclarida II B
Què és una aclarida?     II A
Execució d’una aclarida     II B
Tallada en un bosc irregular II B
Recol·lecta la fusta, anticipa la renovació II C
Dissenya el teu projecte de repoblació II C
Concretar els treballs per aconseguir una regeneració natural     II B
Principals plagues de les masses forestals II A
Principals malalties parasitàries i no parasitàries de les espècies forestals II A
Com fer front als efectes del canvi climàtic? II A
COM ACTUAR AL BOSC davant del canvi climàtic II B
Mesures silvícoles preventives contra el risc d’incendis forestals II B
Com millorar el servei del meu bosc?     II A
Vendre fusta 
Quin és el preu de la meva fusta?   I - Espagne B
Què valen els meus boscos?     I- Belgique A
Estimar la qualitat de la fusta en peu/tallada i el valor d'una tallada II B
Cubicar els arbres abatuts     II B
Les diverses maneres de vendre fusta II B
Principals mercats i métodes de presentació de la fusta I-France C
El sector de la fusta: indústria i materials I-France C
El sector forestal-fustaner: perspectives i desafiaments I-France C
Tancar un contracte per a la venda de fusta en peu     II B
Puc tallar els meus arbres?     I-France A
Involucrar-se en la certificació forestal: què és? I-France B
Involucrar-se en la certificació forestal: com fer-ho? I- Belgique B
Producción i comercializació de biomassa forestal: Introducció II B
Biomassa forestal -Producció d'estella forestal II B
Biomassa forestal -Producció de llenyes II B
Biomassa forestal -Producción de pèl·lets II B
Biomassa forestal -Requisits de qualitat II B
Biomassa forestal-Preu, costos i casos pràctics II B
Biomassa forestal: Instal·lacions i usuraris finals
II B
Biomassa forestal: Propietats, mesures i factors de conversió II B
Abatre un arbre amb seguretat     II B
Tancar un contracte de llenya     I- Belgique B
La producció de bens i de serveis diferents als de la fusta
Què és la biodiversitat forestal? II B
Nous reptes sobre la biodiversitat forestal II B
Conèixer, protegir i millorar la biodiversitat dels meus boscos (vídeo)     II B
Paisatge i silvicultura II A
Millorar el paisatge (vídeo)     II A
Solucions per gestionar la caça. L'equilibri silvo-cinegètic: la recerca de l'harmonia entre el bosc i la caça     II A
L'atenció al públic al bosc (vídeo)     II A
L'atenció al públic al bosc (fitxa pdf) II A
Tècniques de producció i valorització dels bolets silvestres
II B
Entendre els beneficis d’utilitzar plantes micorizades per la reforestació II B
Cultivar les tòfones II B
Gestionar la producció agroforestal     II C
Gestionar la producció en el silvopasturatge     II C
Gestionar els boscos cultivats i els de jardins     II C
Estar al corrent dels procediments administratius
Conèixer els límits de les meves parcel·les forestals, cartografiar-les     I-France B
Informacions cartogràfiques pel meu bosc     I-Belgique B
Les noves tecnologies al servei de la cartografia II C
Organitzant la forest amb un document de gestió forestal sostenible   I-Espagne B
El document de gestió forestal sostenible     I-Belgique A
Redactar un document de gestió forestal     I-Belgique B
Com traspassar el meu bosc? Traspàs del patrimoni     I-France A
Associacions forestals, una eina per a la gestió sostenible.
  I-Espagne B
Incentius fiscals per a la renovació de les masses forestals     I-France A
Com funiona l'IVA al bosc?     I-France A
El reglament dels camins forestals I-France A
Les assegurances forestals     I-Belgique A

Més informació

Contactar les entitats sòcies del projecte eforOwn

Si ets propietari/a forestal

A Bèlgica

A Espanya

A FrançaSi ets estudiant o formador/a

A Bèlgica

A Espanya

A França